Prasa

 

Grzegorz Borkowski - współautor artykułu do książki Wsparcie młodzieży i dorosłych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Teoria i praktyka pt. Zasady tworzenia przyjaznego środowiska sensorycznego dla osób z autyzmem. GWP, Sopot 2017
Zaburzenia sensorycznej integracji u dziecka z Zespołem Aspergera. WFW, Warszawa 2013 Praca z dzieckiem agresywnym, „Edukacja i Dialog” 3/2008 (196)
Postawy Rodzicielskie Wobec Dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, „Edukacja i Dialog” 11/2008 (202)
„Ku Dorosłości” (program nauczania dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu znacznym na II etapie edukacyjnym), „Rewalidacja 2(30)/2011”

 

 

wsparcie mlodziezy okladka

Praca z dzieckiem okladka

Postawy Rodzicielskie okladka

Ku Doroslosci okłada

Zaburzenia sensorycznej okladka