Kiedy warto udać się z dzieckiem do pedagoga?

Z założenia dzieci w szkole powinny wykazywać dojrzałość emocjonalną, motoryczną i społeczną. Zazwyczaj u większości z nich tak nie jest. Takie umiejętności z reguły przed pójściem do szkoły osiągnięte powinny być w wieku przedszkolnym. Trudności adaptacyjne w nowej sytuacji, nieodpowiednie zachowania w klasie i na przerwie, niezdolność do koncentracji uwagi w czasie zajęć, wiercenie się w ławce – to problemy wynikające z braku dojrzałości szkolnej.

Obserwowane zachowania przez nauczyciela kierowane do rodzica budzą najczęściej niepokój. Zaniepokojony opiekun chcący poprawić funkcjonowanie swojego dziecka, szuka najczęściej pomocy w placówkach zajmujących się kompleksowo rozwiązywaniem problemów szkolnych. Najczęściej rodzice taką pomoc uzyskują, zgłaszając się do poradni psychologiczno-pedagogicznej. Tam terapeuci neurorozwojowi, a więc terapeuci integracji sensorycznej, terapeuci niezintegrowanych odruchów INPP, terapeuci przetwarzania słuchowego, psychologowie, logopedzi i neurologopedzi mogą udzielić dziecku specjalistycznej pomocy, ukierunkowującej pracę z nim w warunkach szkolnych i domowych.

Czym zajmują się placówki o profilu pedagogiczno-psychologicznym?

Placówki o profilu psychologiczno-pedagogicznym mają na celu udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w zakresie logopedii, a także w wyborze kierunku kształcenia czy też zawodu. Poradnie udzielają również pomocy rodzicom i nauczycielom w związku z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. Funkcjonowanie poradni opiera się na diagnozowaniu, opiniowaniu, działalności terapeutycznej w celu poprawy stanu dzieci i młodzieży oraz ich rodziców. Zadanie poradni pedagogicznej polega na prowadzeniu grup wsparcia, a także mediacji czy interwencji kryzysowych, działalności profilaktycznej i konsultacji (różnego rodzaju).

szkolny pedagog

 

Kiedy należy udać się z dzieckiem do poradni pedagogicznej?

Do poradni wskazane jest udać się z dzieckiem jeszcze przed rozpoczęciem nauki w szkole. Przesłankami do odbycia wizyty mogą być m.in. problemy emocjonalne dziecka czy zaburzenia mowy. W przypadku nauki wczesnoszkolnej do kontaktu z pedagogiem czy terapeutą powinny skłonić rodzica zaobserwowane u dziecka trudności szkolne, takie jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, opóźniony rozwój mowy, trudności z rozumieniem mowy w szumie. Zazwyczaj wymienione kłopoty wpływają na obserwowane trudności wychowawcze.

Dzięki wczesnej diagnozie możliwe jest zorganizowanie dziecku odpowiedniej terapii lub psychoterapii, która pomoże mu uporać się z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami osobowości, osobistymi kryzysami życiowymi czy problemami wychowawczymi. Poradnie pedagogiczne to skuteczne miejsca walki z trudnościami w nauce, takimi jak dysleksja, dysortografia, opóźnienia funkcji percepcyjno-motorycznych.

Jakie uprawnienia mają poradnie pedagogiczne?

W świetle obowiązującego prawa poradnie pedagogiczne mogą wydawać opinię dotyczącą np. konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub placówce wychowawczej. Poradnia może wydać decyzję wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej/odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego, spełniania obowiązku wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza przedszkolem lub szkołą. Jeśli jest taka potrzeba, może też zwolnić ucznia z nauki drugiego języka obcego czy też zdecydować o objęciu go nauką w klasie terapeutycznej.