Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci - Lublin

grupa dzieciTUS to forma zajęć grupowych, która służy budowaniu przez uczestników efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Trening w Naszej Pracowni prowadzony jest przez psychologa. Umiejętności społeczne takie jak współdziałanie w grupie, komunikacja, radzenie sobie w sytuacjach trudnych są niezbędne, aby dziecko mogło z powodzeniem nawiązywać relacje z innymi. Podczas zajęć ma szansę na nabycie w trakcie ćwiczeń i zabaw tych kompetencji, tak, aby lepiej funkcjonować w rzeczywistości społecznej.

TUS skierowany jest do wszystkich dzieci przejawiających trudności w relacjach społecznych z rówieśnikami i/lub osobami dorosłymi, dzieci nieśmiałych, mających trudności z agresją, wycofanych, o zaniżonej samoocenie bądź przejawiających trudności wynikające z deficytów rozwojowych. Skupia się na nauce umiejętności takich jak:

  • Rozpoznawanie emocji, radzenie sobie z trudnymi emocjami
  • Podejmowanie różnego rodzaju ról społecznych
  • Zawieranie i podtrzymywanie znajomości
  • Słuchanie, podtrzymywanie kontaktu wzrokowego
  • Umiejętność współpracy w grupie
  • Zachowania prospołeczne, proszenie o pomoc i udzielanie pomocy innym
  • Radzenie sobie w sytuacjach trudnych – w sytuacji konfliktu, przegranej, rywalizacji

Grupy dobierane są pod kątem podobnego poziomu wiekowego i poznawczego, dzięki czemu praca jest bardziej efektywna, a każdy uczestnik może w pełni skorzystać z zajęć.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut; maksymalna liczba prowadzonych zajęć to 5 osób.